• Aktualności

      • Park Drawieński jest nasz.

      • W słoneczny piątek (01.10.21) uczniowie klas 2B i 2D wraz z wychowawcami i opiekunami wyruszyli na wycieczkę edukacyjną do Drawieńskiego Parku Narodowego. Było to możliwe w ramach Festiwalu Nauki w Szczecinie, a w szczególności dzięki Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu , który uczestniczy w projekcie "Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania". Głównym organizatorem wyjazdu był dr inż. Wojciech Zbaraszewski z Wydziału Ekonomicznego ZUT. Projekt był dofinansowany w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Na miejscu w sercu parku w Głusku przywitali nas pracownicy parku, p. Joanna Osińska i p. Tomasz Bogucki, którzy byli naszymi przewodnikami. Zaprowadzili nas w malownicze i tajemnicze zakątki parku. Wędrowaliśmy m.in. wokół Jeziora Czarnego, które jest osobliwością w Polsce i Europie. Stamtąd trasa prowadziła do osady Ostrowite, gdzie mogliśmy zobaczyć perełki budownictwa szachulcowego i pruskiego muru, wszystko pięknie odrestaurowane. Byliśmy w bunkrze na cmentarzu, na Wale Pomorskim, który był osiągnięciem techniki na tamte czasy. Na zakończenie było ognisko na Kamiennej ,a przez cały czas mogliśmy podziwiać urokliwe widoki krętej Drawy .Na Drawie urządza się spływy kajakowe słynne na całą Polskę. Wszyscy byli szczęśliwi i zadowoleni ,co widać zresztą na załączonych zdjęciach.
       Tekst: Teresa Pietruszewska-Czech,
       zdjęcia: Teresa Pietruszewska-Czech, M. Wenz.

     • Sukces naszej uczennicy.
      • Sukces naszej uczennicy.

      • Amelia Pytka, uczennica klasy 3PD, została finalistką Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Organizatorem konkursu jest Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Konkurs odbył się 7 września w Katowicach. Zdjęcia p. Eliza Pytka.

      • Wykład na ZUT

      • W ramach XXI Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki uczniowie kl. 2D pod opieką wychowawcy uczestniczyli w wykładzie na Wydziale Ekonomicznym nt. "Wpływu starzenia się społeczeństwa na ekonomię". Wykład wygłosił dr Aleksander Malkowski. Fot. Teresa Pietruszewska-Czech.

      • Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczące organizowania zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2021/2022 w IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie

      • 1.    ZASADY OGÓLNE


       1.1.    Zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne odbywają się w systemie stacjonarnym na terenie szkoły.
       1.2.    W przypadku nauczania indywidualnego ucznia z chorobą przewlekłą, na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem oraz na wniosek rodzica ucznia możliwe jest prowadzenie zajęć w systemie zdalnym lub hybrydowym.
       1.3.    Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe (uczniowie, rodzice  ucznia, pracownicy szkoły, interesanci), bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
       1.4.    W drodze do i ze szkoły uczniowie mają obowiązek przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
       1.5.    Rodzice uczniów oraz inne osoby niebędące pracownikami szkoły powinny kontaktować się ze szkołą mailowo, poprzez dziennik elektroniczny, platformę Teams lub telefonicznie.
       1.6.    W przypadku konieczności przyjścia do szkoły, rodzice uczniów lub inne osoby z zewnątrz, telefonicznie bądź mailowo informują o tym szkołę, umawiając się na określony dzień i godzinę. Ponadto należy ograniczyć czas przebywania w budynku do niezbędnego minimum.
        
       1.7.    Uczniowie, w sprawach niewymagających przyjścia do sekretariatu szkoły, powinni kontaktować się ze szkołą mailowo lub telefonicznie.

       2.    ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PRZEBYWANIA NA
       TERENIE SZKOŁY ORAZ ZAJĘĆ LEKCYJNYCH


       2.1    Przy wejściu do szkoły widnieje informacja:
       1)    dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania
       zakażeniu,
       2)    zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno- epidemiologicznej,
       3)    zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,
       4)    zawierająca numery telefonów do służb medycznych,
       5)    zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
       2.2    Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.
       2.3    Przy wejściu do szkoły umieszczono płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) wraz z informacją o obowiązku korzystania z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
       2.4        Wprowadzono obowiązek korzystania przez uczniów z różnych wejść do budynku szkoły. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły i opuszczają go czterema wejściami:
       1)    wejście A(główne)-klasy pierwsze i drugie
       2)    wejście C(z tyłu budynku szkoły od strony ul. Mariackiej)-klasy: 3Pa, 3Pb, 3Pc, 3Pd, 3Pe, 3Pf,
       3)    wejście D(z tyłu budynku szkoły od strony ul. Farnej)-klasy maturalne.
       2.5        Uczniowie, po wejściu do szkoły, kierują się bezpośrednio do wyznaczonej sali lekcyjnej. Po zajęciu miejsca w wyznaczonej ławce mogą odkryć usta i nos.
       2.6      W szkole uczniów obowiązuje poruszanie się schodami według następującej zasady:
       1)    Klatka 1(przy sali 12)- wyłącznie wchodzenie na wyższe piętra,
       2)    Klatka 2(naprzeciwko sali 3)- wyłącznie schodzenie na niższe kondygnacje.
       2.7    Uczniowie są zobowiązani do ograniczenia liczby rzeczy wnoszonych na teren szkoły do niezbędnego minimum.
        
       2.8    Uczniowie pozostawiają rzeczy osobiste w szatniach oraz szafkach.
       2.9    Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych podręczników oraz przyborów szkolnych.
       2.10    Uczniowie, którzy nie uczęszczają na zajęcia religii przebywają w czasie tych zajęć w Auli szkoły pod opieką nauczyciela bibliotekarza.
       2.11    W trakcie przerw uczniowie ograniczają przemieszczanie się  do niezbędnego minimum(z wyjątkiem konieczności zmiany sali) oraz każdorazowo zasłaniają usta i  nos. 
       2.12    Korzystanie z zasobów biblioteki i czytelni oraz przebywanie w tych pomieszczeniach odbywa się zgodnie z regulaminem korzystania z tych pomieszczeń obowiązującym od 1 września br.
       2.13    Sale lekcyjne oraz korytarze szkoły są wietrzone przed wpuszczeniem do nich
       uczniów, w czasie przerw oraz w czasie lekcji.
       2.14    Nauczyciel przed rozpoczęciem lekcji z kolejną grupą uczniów ma obowiązek zdezynfekowania sali. 
       2.15    Toalety są dezynfekowane na bieżąco. W widocznych miejscach wywieszono plakaty  z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcję na  temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
       2.16    Przeprowadzany będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
       2.17    Dezynfekcja   pomieszczeń    lub    przedmiotów,    odbywać    się    będzie    zgodnie    z zaleceniami producentów środków dezynfekujących tak, aby uczestnicy zajęć nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
       2.18    Korzystanie z bufetu szkoły zostaje ograniczone do zakupu przekąsek i napojów na wynos, bez możliwości ich spożywania na miejscu.
        

       3    POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA
       3.1    Na terenie szkoły wyznaczono i przygotowano pomieszczenie(gabinet 02A), w którym będzie można odizolować ucznia w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Izolatorium będzie wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.
       3.2    Uczeń, u którego wykryto niepokojące objawy, przebywa w izolatorium do czasu przybycia rodziców, których szkoła powiadamia o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
       3.3    W przypadku braku możliwości osobistego odbioru dziecka ze szkoły, rodzic jest zobowiązany do pozostawienia w sekretariacie szkoły pisemnego upoważnienia dla osoby odbierającej ucznia w zastępstwie. Upoważnienie należy złożyć w pierwszym tygodniu września.
       3.4    Uczeń przebywa w warunkach izolacji pod opieką pedagoga, z zachowaniem dystansu min. 2 metry oraz zakrywaniu nosa i ust.
       3.5    Jeśli zajdzie taka potrzeba, rodzic z dzieckiem powinni udać się do lekarza.
       3.6    Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia koronawirusem (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy poinformować o tym najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń.
       3.7    W przypadku pozytywnego wyniku testu, rodzic ma obowiązek powiadomić o tym
       Dyrektora Szkoły.
       3.8    W szkole zostanie wszczęte dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych na zarażenie.
        

       4    POSTĘPOWANIE    W    PRZYPADKU    PODEJRZENIA    ZAKAŻENIA    U PRACOWNIKA SZKOŁY
       4.1    W  przypadku  wystąpienia  niepokojących   objawów,   pracownicy   szkoły   pozostają w domu, powiadamiają o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia numerem 999 lub 112.
       4.2    W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych, należy o tym powiadomić Dyrektora Szkoły oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej aby uzyskać poradę medyczną.
       4.3    Obszar, w którym poruszał się pracownik, zostają poddane dezynfekcji oraz gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami.
       4.4    W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły zostaną wdrożone zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

       5    POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KONTAKTU Z OSOBĄ PODEJRZANĄ O ZAKAŻENIE COVID-19
       5.1    W przypadku kontaktu z osobą zakażoną COVID-19 należy poinformować o tym najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń.
        

      • OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI

      • 22 lipca 2021 r. o godzinie 12:00
        

       Kandydaci mają możliwość sprawdzenia wyników rekrutacji on-line po zalogowaniu się na swoje konto w systemie Nabór.

       Jednocześnie, w szkole pierwszego wyboru zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych
       i niezakwalifikowanych do klas pierwszych

      • ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO

      • 5 lipca 2021 r., godzina 12.00

       Absolwenci z lat poprzednich odbierają zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego w sekretariacie szkolnym,
       od 12.00 do 15.00.

        

        

       Przypominamy o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa

       i wytycznych GIS. Prosimy o zabranie ze sobą maseczki ochronnej

       i własnego długopisu!

     • Zakończenie Roku Szkolnego i początek wakacji!!!
      • Zakończenie Roku Szkolnego i początek wakacji!!!

      • Wszystkim uczniom i  rodzicom życzymy udanych wakacji!

       Do zobaczenia 1 września 2021r.                                                                                Dyrekcja i Grono Pedagogiczne IX LO.
        

     • DSD I i DSD II
      • DSD I i DSD II

      • W roku szkolnym 2020/2021 po raz kolejny odbył się w naszej szkole pisemny i ustny egzamin DSD I (poziom A2/B1) oraz DSD II (poziom B2/C1).

       Pozytywny wynik egzaminu DSD I uzyskało 41 uczniów oraz w przypadku egzaminu DSD II 21 uczniów. 


       Deutsches Sprachdiplom DSD – jest wspólnym przedsięwzięciem federacji i krajów związkowych
       Republiki Federalnej Niemiec.

       DSD jest egzaminem opracowanym i przeprowadzonym we współpracy z ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen). Od wielu lat w IX Liceum Ogólnokształcącym jest przeprowadzany egzamin DSD I jaki również egzamin DSD II.


       DSD – poziom I 

       • odpowiada poziomowi B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
       • jest potwierdzeniem umiejętności językowych przy ubieganiu się o przyjęcie do kolegiów w Niemczech
       • pomaga w ubieganiu się o przyjęcie na studia w Niemczech

       DSD – poziom II

       • odpowiada poziomowi B2 względnie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
       •  potwierdza umiejętności językowe potrzebne przy rekrutacji na uniwersytety w Niemczech

       Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!

     • Pierwsza praca koła naukowego "Reaktywna Dziewiątka"
      • Pierwsza praca koła naukowego "Reaktywna Dziewiątka"

      • Miło nam poinformować, że ukazała się pierwsza praca koła naukowego "Reaktywna Dziewiątka" uczniów  klasy 2 pf w czasopiśmie "Tworzywa sztuczne w przemyśle".  Praca pt "Elastomery estrowe na bazie ksylitolu modyfikowane nanometrycznym tlenkiem ceru" dotyczy badań, które Pani dr inż. Marta Piątek - Hnat nauczycielka chemi w IX LO przeprowadziła na uczelni, a uczniowie bardzo intensywnie włączyli się w redagowanie tekstu i rysunków.
       Zapraszamy do lektury na stronach 48-50.
        

     • Wyniki VII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Japonii!
      • Wyniki VII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Japonii!

      •  

       W piątek 18 czerwca 2021 roku odbył się VII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Japonii zorganizowany przez IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino 

       Uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się wiedzą na temat życia codziennego w Japonii oraz historii i kultury kraju kwitnącej wiśni. 

        LAUREACI: 

       W kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych 

       I miejsce: Wiktor Kokotowski IX LO w Szczecinie 

       II miejsce: Szymon Zientarski XIII LO w Szczecinie 

       III miejsce: Szymon Karpiesiuk XVI LO w Szczecinie 

       W kategorii uczniów szkół podstawowych 

       I miejsce: Julia Kaczyńska SP47 w Szczecinie 

       Laureaci i uczestnicy otrzymali nagrody: mangi japońskie i gadżety sponsorowane przez wydawnictwo J.P.Fantastica oraz upominki sponsorowane przez firmę Oyakata, producenta zup ramen w kubkach. 

       Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy pozostałym uczestnikom. 

       Zapraszamy za rok! 

      • VII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Japonii!

      • Serdecznie zapraszamy uczniów szkół Województwa Zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w VII edycji Konkursu Wiedzy o Japonii organizowanego przez IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie.

       Konkurs odbędzie się w piątek 18 czerwca 2021, w trzech kategoriach:

       • szkoły podstawowe klasy 1-4:  godz.10:30,
       • szkoły podstawowe klasy 5-8:  godz.11:00,
       • szkoły ponadpodstawowe:        godz. 11:30.

       Szczegółowych informacji udziela organizator - Pan Maciej P. Wasielewski email:  9thteacher@wp.pl.
        

       Fundatorem nagród jest Wydawnictwo J.P.Fantastica.
       Zapraszamy!

      • Zwycięstwo w konkursie „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”

      • Z przyjemnością informujemy, że Dominika Szulc, uczennica klasy 1a IX LO w Szczecinie, została zwyciężczynią wojewódzkiego konkursu „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię” organizowanego przez Zachodniopomorską Kurator Oświaty, panią Magdalenę Zarębską-Kuleszę oraz Dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie, pana Krzysztofa Kowalczyka. W tegorocznej, II edycji konkursu przedstawiła pracę literacką pt. „Pamiętnik – wojna, śmierć, aresztowanie rotmistrza Pileckiego” (opiekun: Romuald Kuźmitowicz). 

       Serdecznie gratulujemy! 

     • Wyniki konkursu „Patron naszej szkoły’ 2021”
      • Wyniki konkursu „Patron naszej szkoły’ 2021”

      • Z przyjemnością ogłaszamy wyniki tegorocznej edycji konkursu poświęconego Patronowi szkoły – Bohaterom Monte Cassino. Uczniowie przedstawili bardzo ciekawe prace literackie i publicystyczne.

        

       Zwycięzcy:

       I miejsce – Olga Kaczor, reprezentująca klasę 1F – za jednoaktówkę ,,Kości”, symboliczno-realistyczny dramat, teatralny komentarz do ważnych historycznych wydarzeń

        

       II miejsce – Kacper Standela, reprezentujący klasę 1C – za wiersz „Gdy słońce wschodziło i kładła się rosa”, liryczną wizję walki o Monte Cassino

        

       III miejsce – Dominika Szulc, reprezentująca klasę 1A – za wiersz „Polacy pod Monte Cassino" poświęcony żołnierzom gen. Andersa

        

       Gratulujemy! Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe.

       Jury: Marek Matusiak, Romuald Kuźmitowicz

       Serdecznie dziękuję Wychowawcom i Nauczycielom, którzy zachęcili uczniów do udziału w konkursie. Panu Profesorowi Markowi Matusiakowi dziękuję za współpracę w jury.

       Romuald Kuźmitowicz, organizator konkursu

       Zdjęcie: Romuald Kuźmitowicz

     • Święto Szkoły 2021
      • Święto Szkoły 2021

      • 18 maja - dzień zakończenia bitwy pod Monte Cassino - w tym dniu obchodzimy Święto Szkoły. W tym roku jest ono- jak cały ten rok szkolny- wyjątkowe. Nie możemy razem świętować, nie możemy cieszyć się towarzystwem naszych  Kombatantów. 

       Z nadzieją na przyszłoroczne  prawdziwie świąteczne spotkania zapraszamy do lektury prac napisanych przez naszych uczniów na Konkurs o Patronie Szkoły w ubiegłych latach. Godna pochwały  jest pomysłowość, z jaką młodzi ludzie utrwalają pamięć o Bohaterach Monte Cassino, pisząc poświęcone im wiersze, opowiadania, dramaty. W ich utworach ożywają autentyczni bohaterowie, żołnierze 2 Korpusu Polskiego, ich dowódca gen. Anders. Młodych autorów inspiruje też postać misia Wojtka. 

        

       „Gdy słońce wschodziło i kładła się rosa”

       Gdy słońce wschodziło i kładła się rosa,

       maki krwistą czerwienią się rumieniły.

       Pod wzgórzem słychać było krzyk komandosa,

       a srebrne bagnety blaskiem się mieniły.

        

       Przez chwilę był spokój na Linii Gustawa.

       Żołnierze niepewność w sercach mieli dużą,

       wiedzieli przecież - wojna to nie zabawa.

       Czuli, że to tak zwana cisza przed burzą.

        

       Siedzieli schowani jak myszy w okopach.

       Jedni się modlili, drudzy broń czyścili.

       Czasem patrząc w niebo, bujali w obłokach.

       Pewnie o powrocie do Polski marzyli.

        

       Aż tu nagle wystrzał armat usłyszeli,

       kule leciały jak grom z jasnego nieba.

       Niemcy, kiedy uderzyć, dobrze wiedzieli.

       Sczerniała od dymu włoska, górska ziemia.

        

       Dzielni Polacy zastraszyć się nie dali.

       Szturmowali wzgórze, niosąc śmierć ze sobą.

       Lecz nie wszyscy żołnierze szturm ten przetrwali.

       Ich śmierć okryła całą Polskę żałobą.

        

       Tych co na szczęście śmierć nie ucałowała,

       w ręce sanitariuszek prędko trafiali,

       a żadna z nich widoku krwi się nie bała,

       więc wnet opatrzeni do zdrowia wracali.

        

       Widać było przerzedzenie w armii wroga.

       Szansa na przełamanie się pojawiła.

       Anders wskazywał – Na wzgórze wolna droga!

       Podniosła to dla Polaków była chwila.

        

       Wdarli się chłopcy z orzełkami na wzgórze,

       patrząc na ludzkie ciała i czołgów wraki.

       Wetknęli sztandar z polską flagą na murze,

       spoglądając na krwiste, czerwone maki.

       Autor : Kacper Standela 1C

        

       Życzymy wszystkim  ciekawej lektury. 

       Dostęp do prac poprzez: 

       >>LINK
        

        

      • Drodzy "Dziewiątkowicze"

      • Od poniedziałku, 17 maja zaczynamy naukę w systemie hybrydowym!

       Zajęcia stacjonarne odbędą się wg następującego grafiku:

       • od 17-21.05- w budynku szkoły uczą się klasy lingwistyczne i dwujęzyczne (1B,1D,1F,2PB,2PD,2GB,2GD)- w tym czasie pozostałe klasy są nauczane zdalnie
       • od 24-28.05. - w budynku szkoły uczą się klasy 1A,1C,1E, 2PA,2PC,2PE, 2PF, 2GA,2GC,2GE,2GF -w tym czasie pozostałe klasy są nauczane zdalnie.

       Szczegółowy plan u wychowawców klas.

       Miło będzie Was wszystkich wreszcie zobaczyć!

  • Kontakty

   • IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
   • sekretariat@lo9.szczecin.pl
   • informatyk@lo9.szczecin.pl
   • (91) 433 31 97
   • (91) 433 67 62
   • plac Mariacki 1 70-547 Szczecin
   • 1. Księgowość 2. Płace 3. Kierownik gospodarczy 4. Pokój nauczycielski 5. Pedagog 6. Informatyk 7. Pielęgniarka 8. FAX 9. Sekretariat
  • Logowanie