• Projekty

     • PROJEKT „POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE”

     • W roku szkolnym 2021/2022 realizujemy w ramach grantu projekt „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”. Projekt ma na celu wyrównanie u uczniów braków edukacyjnych
      z matematyki, jak również udzielenie pomocy psychologicznej w przywróceniu im równowagi emocjonalnej po okresie izolacji spowodowanej pandemią Covid-19, co realnie może wpłynąć na poprawę ich  funkcjonowania w środowisku rówieśniczym. Oferta zajęć została skierowana do wszystkich uczniów klas 1-3 po szkole podstawowej w zakresie zajęć wyrównawczych z matematyki oraz dla wszystkich uczniów szkoły w zakresie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i indywidualnego wsparcia psychologa.

      Prowadzimy trzy rodzaje zajęć specjalistycznych:

      • dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, których celem jest dążenie do opanowania przez uczniów umiejętności dotyczących planowanych treści matematycznych, ale również wyrównania braków edukacyjnych z okresu nauczania zdalnego oraz wcześniejszego etapu kształcenia. Udział w tych zajęciach wyrównawczych umożliwia uczniom rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania,  kształtowanie wyobraźni przestrzennej, dostrzeganie prawidłowości matematycznych w otoczeniu, rozwijanie umiejętności stosowania matematyki, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, wyrabianie systematyczności i wytrwałości. 
      • korekcyjno-kompensacyjne, które stwarzają uczniowi możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego oraz  doskonalenia umiejętności  pokonywania trudności  w czytaniu i pisaniu (grafomotoryka, trening ortograficzny). Celem zajęć jest wyrównywanie szans uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, zapobieganie niepowodzeniom szkolnym w obszarze  trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu, zwrócenie uwagi na funkcjonowanie emocjonalne i społeczne uczniów z trudnościami edukacyjnymi i wsparcie ich w tym zakresie.
      • indywidualne zajęcia (terapia psychologiczna) z psychologiem przeznaczone dla nastolatków doświadczających zaburzeń emocjonalnych (depresja, fobia społeczna, zaburzenia lękowe) spowodowanych przedłużającą się izolacją i ograniczeniem kontaktów interpersonalnych, a przez to obniżeniem kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów.

       

      • W stronę dojrzałości

      •  

        

       Warsztaty dla młodzieży ze zdrowia prokreacyjnego powstały w wyniku realizacji zadania zleconego przez Ministra Zdrowia. więcej>>

     • Wymiana z Hamburgiem

     • Projekt wymiany z Gimnazjum Frydrycha Eberta z Hamburga jest realizowany od 1993 roku. Uczestnicy projektu wspólnie opracowują jeden z ustalonych wcześniej tematów. W tym roku szkolnym uczniowie realizowali temat „ Dworki szlacheckie na Pomorzu Zachodnim”.
      We wrześniu 20 uczniów szkoły z Hamburga wraz z opiekunem p. Ole Neumann byli gośćmi uczniów klasy 1d, uczestniczyli w szeregu zajęć zarówno w szkole jak i poza nią. W lutym 2012 roku grupa uczniów klasy 1d wyjeżdża do Hamburga. Koordynatorem i opiekunem projektu od 1993 roku jest pani Krystyna Stępień.

      • Kształtowanie przestrzeni 2018/2019

      • Klasa 1 a w tym roku szkolnym przystąpiła do projektu „Kształtowanie Przestrzeni”. Jest to  program edukacyjny Izby Architektów RP dla szkół ponadpodstawowych, pod honorowym patronatem: Ministra Edukacji Narodowej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Szczecin, Dziekana Architektury i Planowania Przestrzennego WBIA ZUT w Szczecinie,Wydziału Oświaty UM Szczecin,który nauczy jak odczytać otaczającą nas przestrzeń. Przestrzeń otwartą – krajobraz oraz tę zbudowaną – przestrzeń miast i wsi. Pozwala poznać historię i opisać jej cechy. Nauczy także zaplanować i wyznaczyć kierunki oczekiwanych przez Was zmian. Zmian w przestrzeni tej najbliższej i przez to – najważniejszej. Przewodnikami będą architekci badający i tworzący tę przestrzeń dzisiaj i wieki całe wcześniej.

  • Kontakty

   • IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
   • (91) 433 31 97
   • (91) 433 67 62 (nieczynny)
   • plac Mariacki 1 70-547 Szczecin Poland
   • 1. Księgowość 2. Płace 3. Kierownik gospodarczy 4. Pokój nauczycielski 5. Pedagog 6. Informatyk 7. Pielęgniarka 8. FAX 9. Sekretariat
  • Logowanie