• Dostępność

    • Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej IX Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie

     IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej IX Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

     • Data publikacji strony internetowej: 2018-12-04
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-01

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Treści niedostępne

     • Deklaracja dostępności serwisu internetowego IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
     • Generator WWW Edupage oferowany przez firmę LIBRUS jest przygotowany w taki sposób, aby szkoła, publikując stronę internetową, mogła spełnić wszystkie istotne wymogi standardu WCAG, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
     • System umożliwia m.in.:
     • - zmianę rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (1.4.4 AA)
     • - zmianę koloru elementów strony przez użytkownika (1.4.3 AA).
     • - wskazanie języka strony w atrybucie „ang” i jego zmianę w zależności od wybranego na stronie języka (3.1.1 A),
     • Generator jest również nieustannie rozwijany, a jego funkcje dostosowywane do zaleceń i trendów dotyczących tworzenia serwisów internetowych. Istotne jest jednak, aby pamiętać, że kluczową rolę w spełnieniu standardów WCAG odgrywają administratorzy i redaktorzy stron. W tym sensie nie można mówić o tym, że narzędzie informatyczne spełnia lub nie spełnia standardu WCAG. To od szkolnych administratorów i redaktorów strony, a konkretnie od ich znajomości standardu WCAG oraz wiedzy na temat zasad publikacji treści na stronie zależy, czy szkolna witryna spełniać będzie wymogi tego standardu. Przykładowo: wszystkie nagrania audio i wideo, które zamieszczą na stronie powinny być uzupełnione o alternatywny dokument prezentujący te same informacje (np. transkrypcję tekstową).
     • Generator WWW został przygotowany w taki sposób, aby umożliwić prowadzenie strony internetowej zgodnie z istotnymi wymogami standardu WCAG. Program posiada także tryb eksperta, który pozwala na wprowadzanie zmian na stronie z wykorzystaniem stylów CSS. Zaawansowana edycja ułatwia administratorowi strony dostosowanie jej wyglądu do wielu rekomendacji i wymogów wynikających nie tylko z rozporządzeń ale również dobrych praktyk.
     • IX Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie informuje, że jej serwis internetowy budowany jest w oparciu o generator, udostępniany przez Librus na serwerze edupage.org
     • IX Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony https://lo9szczecin.edupage.org zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
     • Data publikacji strony internetowej: 2018-12-04
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-01
     • Status pod względem zgodności z ustawą:
     • serwis internetowy IX Liceum Ogólnokształcącego z Szczecina jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
     • Treści niedostępne, wynikające z narzuconych funkcjonalności przez platformę edupage.org i firmę Librus:
     • 1. część dokumentów nie ma odpowiedniej struktury (nagłówki, formatowanie) - publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
     • 2. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, audiodeskrypcji i warstwy tekstowej - publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej.
     • 3. niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach.

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     • Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-20
     • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-20

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Lewandowska.
     • E-mail: kierownik@lo9.szczecin.pl
     • Telefon: 91433 67 60

     Każdy ma prawo:

     • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

     Żądanie musi zawierać:

     • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
     • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
     • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

     Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

     Skargi i odwołania

     Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

     • Organ nadzorujący: Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie
     • Adres: Pl. Mariacki 1
      70-547 Szczecin
     • E-mail: sekretariat@lo9.szczecin.pl
     • Telefon: 91 433 67 60

     Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście do którego można dostać się od ul. Mariackiej i ul. Farnej, prowadzą do niego schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

     2.Budynek szkolny jest 4 kondygnacyjny, piwnica, parter i dwa piętra. W budynku nie ma windy. Sekretariat i dyrekcja znajdują się na I piętrze, ale aby  się tam dostać trzeba pokonać schody. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

     3.Nie występuje podjazd dla wózków inwalidzkich.

     4.Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

     5.W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


  • Kontakty

   • IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
   • (91) 433 31 97
   • (91) 433 67 62 (nieczynny)
   • plac Mariacki 1 70-547 Szczecin Poland
   • 1. Księgowość 2. Płace 3. Kierownik gospodarczy 4. Pokój nauczycielski 5. Pedagog 6. Informatyk 7. Pielęgniarka 8. FAX 9. Sekretariat
  • Logowanie