• Procedura kształcenia

    • Procedura kształcenia na odległość w IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie

    • w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

      

     Podstawa prawna:

     Art. 68 Ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374)

     ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 492)

     ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 493)

      

     § 1.

     Przedmiot Procedury

      

     1. Procedura kształcenia na odległość określa organizację realizacji zadań w IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Szczecinie  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia w na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.

     § 2.

     Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

     1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze są realizowane  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
     2. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły.
     3. Podstawowym narzędziem komunikacji między nauczycielami, uczniami i ich rodzicami jest dziennik elektroniczny oraz strona internetowa szkoły, a w przypadku komunikacji pomiędzy nauczycielami i uczniami także platforma edukacyjna MS Teams.
     4. Dopuszcza się inne metody komunikacji przyjęte wspólnie przez nauczyciela, uczniów i rodziców danej grupy lub klasy.
     5. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do publikowania, zgodnie z przyjętą formą,   przygotowanych materiałów edukacyjnych i omawianych treści programowych.
     6. Wychowawca klasy przekazuje informacje uczniom i/lub rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub innych ustalonych z nimi metod komunikacji.
     7. Nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach nauczania indywidualnego zobowiązany jest    indywidualnie ustalić metody i formy pracy z uczniem i/lub rodzicem, dostosowując je do możliwości ucznia wynikających ze wskazań poradni psychologiczno-pedagogicznej.
     8. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem: 
     1. materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl, 
     2. materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, 
     3. materiałów prezentowanych w telewizji, radiu oraz internecie, 
     4. innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela (np. lekcje SMART, e-lekcje Nowa Era, ….)
     5. innych niż wymienione w lit. a–d materiałów wskazanych przez nauczyciela.

     9.  Dobór narzędzi przy kształceniu na odległość powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu ucznia. 

     10. Uczniowie są zobowiązani do realizacji zadań, wynikających z obowiązku szkolnego, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przyjętych  w szkole.

     11. Uczniowie, którzy nie mają dostępu do wymaganych warunków technicznych  kształcenia na odległość, mają obowiązek poinformowania o trudnościach wychowawcę klasy, a wychowawca informuje o tym fakcie dyrektora szkoły.

     1. Dla uczniów bez dostępu do komputera, Internetu nauczyciele ustalają formę przekazania materiałów do nauki np. przez przygotowanie zestawu materiałów edukacyjnych w formie wydruków.

      

      

     § 3.

     Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas odbywa się wg obowiązującego planu lekcji dla danego oddziału.

     1. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach powinien uwzględniać w szczególności możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
     2. Zagadnienia dla uczniów powinny być tak dobrane, aby czas wykonania polecenia nie wymagał od ucznia zbyt długiego czasu korzystania z narzędzi multimedialnych.
     3. Nauczyciele są zobowiązani do kontrolowania ilości przekazywanych zagadnień  uczniom tak, aby czas poświęcony przez ucznia na wykonanie zadań był zgodny                     z czasem ujętym w tygodniowym planie zajęć edukacyjnych.

     § 4.

     Współpraca nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniająca potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów.

     1. Dyrektor szkoły koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i/lub rodzicami.
     2. Nauczyciele zgłaszają pojawiające się problemy dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły, uczniowie – wychowawcy klasy lub nauczycielowi przedmiotu, rodzice – wychowawcy klasy lub dyrektorowi szkoły.
     3. Nauczyciele zobowiązani są do codziennego, zgodnie z pięciodniowym tygodniem pracy, odbierania poczty służbowej i wiadomości wysłanej przez komunikator  na  i-dzienniku.
     4. Nauczyciel w godzinach określonych w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych obowiązującym przed wejściem rozporządzenia jest w stałej gotowości do pracy.
     5. Każdy uczeń i/lub rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia przy wykorzystaniu komunikatora na e-dzienniku lub w  innej  formie ustalonej między nauczycielem a uczniami i/lub rodzicami.
     6. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani                                           są  do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
     7. Pedagog szkolny prowadzi konsultacje dla uczniów i/lub rodziców  w terminie podanym  na stronie internetowej szkoły.

      

      

     §5.

     Modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania

     1. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji realizowanego programu nauczania tak, aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość ze szczególnym uwzględnieniem  realizacji podstawy programowej.

     § 6.

     Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły

     1. Nauczyciele prowadzący zajęcia lekcyjne w oddziałach, zajęcia w ramach nauczania indywidualnego zobowiązani są do regularnego odnotowywania tematu lekcji w dzienniku elektronicznym.
     2. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły i kształcenia na odległość frekwencja uczniów nie jest odnotowywana.
     3. Zapisy tematów w dzienniku elektronicznym, dziennikach zajęć specjalistycznych, pedagoga, nauczycieli-bibliotekarzy będą podstawą rozliczenia wymiaru godzin  realizowanych przez nauczyciela w ramach  pensum.

      

     § 6.

     Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy                                i umiejętności uczniów

     1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane będą przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia.
     2. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów odbywać się będzie w formach przyjętych  w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i Przedmiotowych Systemach Oceniania z zastrzeżeniem, że sposób zastosowania danej formy musi uwzględniać wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość.
     3. Uczeń musi być powiadomiony o ocenianiu danej aktywności, określonej przez nauczyciela, poprzez zapis „podlega ocenie”.
     4. Sprawdziany, kartkówki planowane są zgodnie z terminami, ilością form sprawdzania wiedzy, ustalonymi w WSO,  z zastrzeżeniem, że organizacja tych form musi zakładać określony przedział czasowy wykonania tej aktywności, w celu umożliwienia uczniom zorganizowanie dostępu do komputera i Internetu. 
     5. Nauczyciel oceniający ucznia musi uwzględniać pojawiające się trudności techniczne                         w związku z  kształceniem na odległość i dostosować sposoby sprawdzenia wiedzy                                 i umiejętności do  indywidualnych sytuacji.
     6. Oceny uczniów nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego.
     7. Rodzice informowani są o postępach swoich dzieci przez wpisy w dzienniku elektronicznym, a w przypadku ograniczonego dostępu poprzez pocztę elektroniczną/komunikator.   

     Monika Drozd

  • Kontakty

   • IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
   • (91) 433 31 97
   • (91) 433 67 62 (nieczynny)
   • plac Mariacki 1 70-547 Szczecin Poland
   • 1. Księgowość 2. Płace 3. Kierownik gospodarczy 4. Pokój nauczycielski 5. Pedagog 6. Informatyk 7. Pielęgniarka 8. FAX 9. Sekretariat
  • Logowanie