• Aktualności

      • KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

      • Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1758 ze zm.), uczeń poddany obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 wyżej powołanej ustawy, odbywa ją w terminie wskazanym z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.

       Przedstawiciel ustawowy (rodzic) lub opiekun prawny ucznia zobowiązany jest poinformować organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz numerze PESEL i numerze telefonu osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z uczniem. Informacje te należy przekazać na adres e-mail: kwarantanna@psse.szczecin.pl  (formularz zgłoszeniowy w zakładce dla rodziców). W temacie e-maila proszę wpisać: IX LO, klasa, imię i nazwisko ucznia

       Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba, że organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej postanowi inaczej.

     • I edycja olimpiady już za nami!
      • I edycja olimpiady już za nami!

      •  

       W sobotę, 10 października, odbyła się I edycja Wojewódzkiej Olimpiady Matematyczno-Przyrodniczej z Elementami Informatyki o Puchar Dyrektora IX LO w Szczecinie, organizowanej pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

       W olimpiadzie wzięło udział 6 Szkół Podstawowych: SP3, SP1,Publiczna Szkoła Państwowa " Na Głębokim", Sp48, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia, SP63.

       Wszystkim uczestnikom gratulujemy!


       Wyniki już wkrótce.

       Tekst: Małgorzata Kiełbasa, Anna Gola.

       Zdjęcia: Małgorzata Kiełbasa

      • Matura 2021

      • DEKLARACJA maturalna !!!

       link do strony z aplikacją do wypełniania deklaracji (deklaracja.edu.pl);

       wypełnij uważnie deklarację maturalną;

       wypełnioną deklarację wydrukuj dwustronnie (na jednej kartce) (do drukowania wykorzystaj plik PDF pobrany z aplikacji lub otrzymany mailem);

       dostarcz osobiście podpisaną deklarację do sekretariatu.

        

       KOD SZKOŁY: 326201-1111W 

      • Stypendium socjalne

      • Stypendia Socjalne

       Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin przysługuje w formie:

       • stypendium szkolnego,

       Stypendium szkolne przysługuje:  

       - uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie  miesięczny dochód na 1 osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł netto

        

       Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz  z dokumentami należy złożyć w terminie od 01 września do dnia 15 września 2020 roku w szkole do której uczęszcza uczeń.

        

       Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miasta szczecin.

       http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp

       Stypendium szkolne nie przysługuje: 

       • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Szczecin
       • który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2480 zł (rocznie)
      • ZEBRANIA Z RODZICAMI

      • Zebrania wychowawców klas z rodzicami odbędą się w formie zdalnej na platformie Teams. Rodzice korzystają z  loginów i haseł swoich dzieci.

       Harmonogram zebrań:

        

       Klasy maturalne- 2 września 2020 r.(środa), godzina 17.00

       Klasy drugie- 3 września 2020 r.(czwartek), godzina 17.00

       Klasy pierwsze- 4 września 2020 r.(piątek), godzina 17.00

      • Informacje na temat systemy wynajmu szafek szkolnych dla uczniów

      • Drodzy uczniowie, poniżej przekazujemy szczegółowe informacje na temat wynajmu szafek szkolnych.

       1. Wynajem możliwy będzie od 1 września do 15 października. Po tym czasie zamykamy możliwość wynajmu na dany rok.
       2. Wynajem odbywa się tylko za pośrednictwem naszej strony www.perfect-box.pl
       3. Aktualnie można zapisać się na listę oczekujących aby otrzymać przypomnienie e-mail o uruchomieniu możliwości wynajmu.
       4. Aby zapisać się na takową listę wystarczy wejść na naszą stronę do zakładki wynajmij
       5. Wynająć można tylko na 1 rok z góry, jednakże każdego roku od 1 - 14 czerwca jest możliwość przedłużenia wynajmu szafki z opcją pozostania w tej samej szafce, na kolejny rok.
       6. Szafki będą przydzielane losowo przez system.
       7. Ze wszystkimi problemami z szafkami czy pytaniami prosimy kierować się bezpośrednio na adres e-mail biuro@perfect-box.pl
       8. Osoby nie planujące przedłużyć wynajmu na kolejny rok zobowiązane są do rozliczenia się z kluczyków na koniec okresu wynajmu. Kluczyki będzie trzeba wrzucić przez specjalnie przygotowany otwór w szafce nr 247.
       9. Każdy z wynajmujących otrzyma 2 kluczyki do jednej szafki. W przypadku zgubienia jednego z kluczy, wynajmujący zobowiązany jest dorobić go na własny koszt.
       10. Kluczyki będą wysyłane do uczniów przy pomocy listu poleconego Pocztą Polską na wskazany adres w zamówieniu.
       11. Pobieramy kaucję zwrotną w wysokości 25 zł za kluczyki. Kaucja zwracana jest po wypełnieniu formularza zwrotu na naszej stronie www, w którym wskazuje się nr rachunku bankowego. Na naszej stronie jest dokładna instrukcja jak to wykonać, krok po kroku.
      • OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI

      • 12 sierpnia 2020 r. o godzinie 12:00
        

       Kandydaci mają możliwość sprawdzenia wyników rekrutacji on-line po zalogowaniu się w systemie Nabór na swoje konto.

       Dla kandydatów, którzy nie posiadają konta w systemie Nabór, w szkole pierwszego wyboru zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych
       i niezakwalifikowanych do klas pierwszych.

      • HARMONOGRAM WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO

      • 11 sierpnia 2020 r.

       Absolwenci z lat poprzednich odbierają zaświadczenie o wyniku egzaminu maturalnego w sekretariacie szkolnym, od godz. 11.00 – 15.00.

       Przypominamy o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa i wytycznych GIS. Prosimy o zabranie ze sobą maseczki ochronnej i własnego długopisu.

      • INFROMACJA DOTYCZĄCA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE SPRAWDZIANU KOMPETENCJI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

       1. Na sprawdzian mogą przyjść wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
       2. Kandydaci przychodzą na sprawdzian o godzinie 9.40, a przed wejściem do wyznaczonych sal okazują legitymacje szkolne.
       3. Sprawdzian trwa 60 minut i ma formę pisemną.
       4. Kandydaci przystępujący do sprawdzianu powinni ograniczyć rzeczy wnoszone na teren szkoły do niezbędnego minimum.
       5. Czekając na wejście do szkoły lub sali, kandydaci zachowują odstęp co najmniej 1,5 m oraz mają zakryte usta i nos.
       6. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal po zajęciu miejsc przez przystępujących do sprawdzianu. Po zajęciu miejsca w sali, kandydaci mają obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy kończą pracę i opuszczają salę.
       7. Przy wejściu do szkoły jest wywieszona informacja:
       • dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,
       • zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
       • zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,
       • zawierająca numery telefonów do służb medycznych,
       • zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
       1. Przy wejściu do szkoły zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) wraz z informacją o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
       2. Płyn do dezynfekcji rąk jest również dostępny w każdej sali wraz z informacją o prawidłowej dezynfekcji rąk.
      • SPRAWDZENIE KOMPUTERÓW

      • OBOWIĄZKOWE SPRAWDZENIE KOMPUTERÓW

       NA EGZAMIN MATURALNY

        

       Z INFORMATYKI

        

       ODBĘDZIE SIĘ

        

       15 MAJA 2019 (poniedziałek)

       O GODZINIE 12.30
       SALA 201 i 202

  • Kontakty

   • IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
   • (91) 433 31 97
   • (91) 433 67 62 (nieczynny)
   • plac Mariacki 1 70-547 Szczecin Poland
   • 1. Księgowość 2. Płace 3. Kierownik gospodarczy 4. Pokój nauczycielski 5. Pedagog 6. Informatyk 7. Pielęgniarka 8. FAX 9. Sekretariat
  • Logowanie