• Aktualności

     • iDziennik
      • iDziennik

      • W sprawie idziennika proszę kontaktować się przez adres e-mail informatyk@lo9.szczecin.pl.

     • Procedura kształcenia na odległość w IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Szczecinie
      • Procedura kształcenia na odległość w IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie

      • w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

       Podstawa prawna:

       Art. 68 Ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374)

       ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 492)

       ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 493)

        

       § 1.

       Przedmiot Procedury

        

       1. Procedura kształcenia na odległość określa organizację realizacji zadań w IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Szczecinie  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia w na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.

       § 2.

       Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

       1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze są realizowane  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
       2. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły.
       3. Podstawowym narzędziem komunikacji między nauczycielami, uczniami i ich rodzicami jest dziennik elektroniczny oraz strona internetowa szkoły, a w przypadku komunikacji pomiędzy nauczycielami i uczniami także platforma edukacyjna MS Teams.
       4. Dopuszcza się inne metody komunikacji przyjęte wspólnie przez nauczyciela, uczniów i rodziców danej grupy lub klasy.
       5. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do publikowania, zgodnie z przyjętą formą,   przygotowanych materiałów edukacyjnych i omawianych treści programowych.
       6. Wychowawca klasy przekazuje informacje uczniom i/lub rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub innych ustalonych z nimi metod komunikacji.
       7. Nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach nauczania indywidualnego zobowiązany jest    indywidualnie ustalić metody i formy pracy z uczniem i/lub rodzicem, dostosowując je do możliwości ucznia wynikających ze wskazań poradni psychologiczno-pedagogicznej.
       8. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem: 
       1. materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl, 
       2. materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, 
       3. materiałów prezentowanych w telewizji, radiu oraz internecie, 
       4. innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela (np. lekcje SMART, e-lekcje Nowa Era, ….)
       5. innych niż wymienione w lit. a–d materiałów wskazanych przez nauczyciela.

       9.  Dobór narzędzi przy kształceniu na odległość powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu ucznia. 

       10. Uczniowie są zobowiązani do realizacji zadań, wynikających z obowiązku szkolnego, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przyjętych  w szkole.

       11. Uczniowie, którzy nie mają dostępu do wymaganych warunków technicznych  kształcenia na odległość, mają obowiązek poinformowania o trudnościach wychowawcę klasy, a wychowawca informuje o tym fakcie dyrektora szkoły.

       1. Dla uczniów bez dostępu do komputera, Internetu nauczyciele ustalają formę przekazania materiałów do nauki np. przez przygotowanie zestawu materiałów edukacyjnych w formie wydruków.

        

        

       § 3.

       Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas odbywa się wg obowiązującego planu lekcji dla danego oddziału.

       1. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach powinien uwzględniać w szczególności możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
       2. Zagadnienia dla uczniów powinny być tak dobrane, aby czas wykonania polecenia nie wymagał od ucznia zbyt długiego czasu korzystania z narzędzi multimedialnych.
       3. Nauczyciele są zobowiązani do kontrolowania ilości przekazywanych zagadnień  uczniom tak, aby czas poświęcony przez ucznia na wykonanie zadań był zgodny                     z czasem ujętym w tygodniowym planie zajęć edukacyjnych.

       § 4.

       Współpraca nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniająca potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów.

       1. Dyrektor szkoły koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i/lub rodzicami.
       2. Nauczyciele zgłaszają pojawiające się problemy dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły, uczniowie – wychowawcy klasy lub nauczycielowi przedmiotu, rodzice – wychowawcy klasy lub dyrektorowi szkoły.
       3. Nauczyciele zobowiązani są do codziennego, zgodnie z pięciodniowym tygodniem pracy, odbierania poczty służbowej i wiadomości wysłanej przez komunikator  na  i-dzienniku.
       4. Nauczyciel w godzinach określonych w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych obowiązującym przed wejściem rozporządzenia jest w stałej gotowości do pracy.
       5. Każdy uczeń i/lub rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia przy wykorzystaniu komunikatora na e-dzienniku lub w  innej  formie ustalonej między nauczycielem a uczniami i/lub rodzicami.
       6. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani                                           są  do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
       7. Pedagog szkolny prowadzi konsultacje dla uczniów i/lub rodziców  w terminie podanym  na stronie internetowej szkoły.

        

        

       §5.

       Modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania

       1. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji realizowanego programu nauczania tak, aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość ze szczególnym uwzględnieniem  realizacji podstawy programowej.

       § 6.

       Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły

       1. Nauczyciele prowadzący zajęcia lekcyjne w oddziałach, zajęcia w ramach nauczania indywidualnego zobowiązani są do regularnego odnotowywania tematu lekcji w dzienniku elektronicznym.
       2. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły i kształcenia na odległość frekwencja uczniów nie jest odnotowywana.
       3. Zapisy tematów w dzienniku elektronicznym, dziennikach zajęć specjalistycznych, pedagoga, nauczycieli-bibliotekarzy będą podstawą rozliczenia wymiaru godzin  realizowanych przez nauczyciela w ramach  pensum.

        

       § 6.

       Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy                                i umiejętności uczniów

       1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane będą przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia.
       2. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów odbywać się będzie w formach przyjętych  w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i Przedmiotowych Systemach Oceniania z zastrzeżeniem, że sposób zastosowania danej formy musi uwzględniać wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość.
       3. Uczeń musi być powiadomiony o ocenianiu danej aktywności, określonej przez nauczyciela, poprzez zapis „podlega ocenie”.
       4. Sprawdziany, kartkówki planowane są zgodnie z terminami, ilością form sprawdzania wiedzy, ustalonymi w WSO,  z zastrzeżeniem, że organizacja tych form musi zakładać określony przedział czasowy wykonania tej aktywności, w celu umożliwienia uczniom zorganizowanie dostępu do komputera i Internetu. 
       5. Nauczyciel oceniający ucznia musi uwzględniać pojawiające się trudności techniczne                         w związku z  kształceniem na odległość i dostosować sposoby sprawdzenia wiedzy                                 i umiejętności do  indywidualnych sytuacji.
       6. Oceny uczniów nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego.
       7. Rodzice informowani są o postępach swoich dzieci przez wpisy w dzienniku elektronicznym, a w przypadku ograniczonego dostępu poprzez pocztę elektroniczną/komunikator.   

       Monika Drozd

        

     • Nauczanie online z wykorzystaniem Teams z usługi Office 365
      • Nauczanie online z wykorzystaniem Teams z usługi Office 365

      • 1. Proszę ściągnąc program Teams ze strony link

       2. Zalogować się na konto przekazane przez wychowawcę klasy.

       3. W zakładce Zespoły wybierz swoja klasę

       4. Sprawdź czy Twoje nazwisko zostało dodane do klasy

       5. W zakładce Kalendarz sprawdzaj na bieżąco pojawiające się wiadomości umieszczane przez nauczycieli

     • Zdalne nauczanie
      • Zdalne nauczanie

      • Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie

        

       Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 25 marca br. rozpoczynamy (kontynuujemy) zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

       Będą one realizowane w szczególności przy użyciu:

       1. materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez MEN pod adresem www.epodreczniki.pl,
       2. materiałów dostępnych na stronach internetowych MEN, stronach internetowych jednostek podległych ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
       3. materiałów prezentowanych w programach telewizyjnych, radiowych oraz w internecie,
       4. materiałów własnych umieszczonych przez nauczyciela na platformie MS Teams,

       Nauczyciele będą korzystać ze środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem i uczniem oraz  informować rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.

       Jednym z głównych narzędzi komunikacji ucznia z nauczycielami będzie platforma edukacyjna przygotowana przez Microsoft.  Każdy z uczniów otrzyma od wychowawcy klasy  indywidualny login oraz hasło do platformy MS Teams, na którą należy się zalogować oraz zapoznać z jej możliwościami. Aplikacja działa także na smartfonie.

       Zajęcia lekcyjne będą odbywać się zgodnie z tygodniowym planem lekcji. Część zajęć będzie odbywać się w formie wideokonferencji(kamera nie jest wymagana), o których uczniowie zostaną poinformowani przez nauczycieli danego przedmiotu.  Nie będziemy także wymagać drukowania materiałów. Nauczyciele będą monitorowali postępy i dokonywali oceny nabytej przez uczniów wiedzy i umiejętności.

        

       Uczeń ma obowiązek przygotowywać się do zajęć, odrabiać zadania domowe i aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

       Formy komunikacji rodziców z nauczycielami pozostają na dotychczasowych zasadach. Wszelkie dodatkowe informacje będą przekazywane na bieżąco.

       Mamy nadzieję, że praca zdalna okaże się dla nas wszystkim ciekawym i kształcącym doświadczeniem.

       Serdecznie Was pozdrawiamy, bądźcie zdrowi!

       Dyrekcja Szkoły

       Monika Drozd

       Agnieszka Kajtowska

       Aneta Czaykowska

     • JAK WESPRZEĆ NASTOLATKA W OKRESIE EPIDEMII
      • JAK WESPRZEĆ NASTOLATKA W OKRESIE EPIDEMII

      • Zamknięte szkoły, panika w mediach, nie zawsze rzetelne informacje w internecie, statystyki dotyczące kolejnych zakażonych i ofiar śmiertelnych - jak rozmawiać z nastolatkiem o koronawirusie, żeby wesprzeć, przestrzec, ale nie przestraszyć.

       Część młodych ludzi  z dużym niepokojem sprawdza portale informacyjne, poszukuje informacji o zagrożeniu. Inni nie chcą  już oglądać, czytać i rozmawiać na temat zagrożenia koronawirusem. Wszystkie dzieci, nie tylko te młodsze, z różnym natężeniem i częstotliwością odczuwają nieprzyjemne emocje. Strach, zupełnie zrozumiały w obecnej sytuacji, wymaga od rodziców szczególnego zaopiekowania się swoimi dziećmi.

       Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie?

       Obserwujmy – siebie i nasze dzieci, w obszarze emocjonalnego radzenia sobie z zastaną rzeczywistością. Jak reaguje na tę sytuację nasze dziecko. Czy dopytuje? Czy unika rozmów? A może musi nas chronić i nie okazuje emocji. Ważne jest  jak my się zachowujemy. Czy epidemia jest stale obecne w naszych rozmowach? Czy może unikamy tematu? Pomyślmy, jak  nasza postawa wpływa na syna czy córkę.

       Bądźmy gotowi do rozmowy – przygotujmy sobie zestaw 3-4 rzetelnych faktów, którymi możemy się podzielić z naszym dzieckiem. Bądźmy gotowi na konfrontację z fakenewsami. Postarajmy się w rozmowach zachować spokój. Jeżeli sami jesteśmy w dużym lęku i strachu, zastanówmy się, kto z naszego otoczenia mógłby taką rozmowę przeprowadzić. Może wujek ratownik, ciocia lekarka? Mówmy szczerze „nie wiem”, jeżeli nastolatek zapyta „ile to będzie trwało?”, „czy wszyscy zachorujemy?”. Takie pytania mogą pojawiać się często, a w nas wzbudzać złość. Warto jednak cieszyć się, że dzieci traktują nas jako ważne źródło informacji, mają do nas zaufanie. Być może czasem uda nam się ostudzić różne niepokoje, jednak na niektóre pytania nie znajdziemy odpowiedzi. Nikt z nas nie wie, ile będzie trwała ta sytuacja. I o swojej niewiedzy warto również szczerze mówić, bo szczerość buduje zaufanie.

       Rozmawiajmy o tym, jak radzić sobie z lękiem – opowiedzmy dzieciom, co my robimy, żeby trudne myśli nie determinowały naszego samopoczucia (czytanie książek, ćwiczenia, oglądanie komedii, gry). Do tego wszystkiego możemy zaprosić nasze dzieci.  Pytajmy, co im pomaga? Dopytujmy też, czego potrzebują w tej sytuacji. Zastanówmy się, co możemy wspólnie zrobić, aby zachować dobry nastrój. Ustalmy, że zgłaszamy kiedy potrzebujemy samotności, a kiedy towarzystwa innych. Szczerze rozmawiajmy o tym, że i my dorośli przeżywamy trudne emocje, ale znamy sposoby, aby sobie z nimi radzić. W tych rozmowach ważne jest zachęcanie do identyfikowania lęków– czasem to, co młody człowiek ma  w głowie, rodzi dużo więcej lęku od tego, co dzieje się w rzeczywistości. Kiedy jednak lęk zostanie nazwany, oswojony i spotka się ze zrozumieniem,  traci na swojej mocy.

        

       Wskazujmy na czasowość pewnych ograniczeń czy rozwiązań – szczególnie dla nastolatków, obecna sytuacja może być bardzo trudna. Mogą mieć poczucie zamachu na ich podstawowe prawa i ograniczanie wolności. Rozmawiajmy z nimi                 o tym. Pokazujmy terminowość tych rozwiązań i to, czemu one mają służyć.

       Bądźmy odpowiedzialni – ta sytuacja może być świetną lekcją empatii, wrażliwości i właśnie odpowiedzialności za wspólnotę: rodzinną, klasową czy sąsiedzką. Nasze zachowania przekładają się bezpośrednio na rozprzestrzenianie wirusa, a więc na życie i zdrowie innych ludzi. Nie oszukujmy, że wszystko będzie dobrze, ale też nie panikujmy. Nie ucinajmy rozmów i nie twórzmy tajemnic, bo to rodzi lęk.

       Zadbajmy o potrzeby dzieci –nastolatkowie, podobnie jak dorośli, potrzebują rozmowy z bliskimi koleżankami czy kolegami. Zadbajmy o to i zachęcajmy do tego, by syn czy córka zadzwoniła do koleżanki z klasy i zapytała jak się czuje, co robi.

       Uczmy się razem zdrowych nawyków- bądźmy wzorem do naśladowania. Nie mówmy, ale pokażmy, że przestrzegamy rzetelnie zaleceń opracowanych na czas epidemii. Zwracajmy uwagę  i rozmawiajmy o tym, jak dbać o wypoczynek, odpowiedni sen i dobry nastrój.

       Czego powinni unikać rodzice?

       Słuchania własnych lęków. To nie są najlepsi doradcy. Zapewnie trudno zupełnie tego uniknąć, ale przynajmniej nie podejmujmy rozmów pod wpływem silnych emocji. One na ogół utrudniają nam dostęp do racjonalnego myślenia.

       Utożsamiania własnych emocji z emocjami syna czy córki. Dzieci są odrębnymi istotami. Mogą się wprawdzie zachowywać dokładnie jak my, ale powód tego zachowania czy emocja, która za tym stoi, może być już zupełnie inna. Unikajmy mówienia „wiem, że się boisz”, bo być może, to właśnie my sami, odczuwamy  teraz  duże napięcie.

       Zmuszania do opowiadania o tym, co czuje. To wprawdzie ważna dla nas wiedza, ale nie zawsze i nie dla każdego dostępna. Jeśli młody człowiek stawia opór – nie zmuszajmy. Przypominajmy, że jesteśmy na tę rozmowę gotowi, ale czekamy na jego sygnał. Możemy też dopytać, czy jest coś, co ułatwiłoby taką rozmowę.

       Mówienia: „Wszystko będzie okey”, jeśli sami w to nie wierzymy.

       Składania obietnic, których nie możemy dotrzymać.

        

       Tekst zredagowała pedagog szkolna, Magdalena Turula –Mączka  na podstawie materiału  opracowanego przez  dr Magdalenę Śniegulską, psychologa z Uniwersytetu SWPS.

        

     • Pedagog szkolny
      • Pedagog szkolny

      • W związku ze zmianą organizacji pracy szkoły, pedagog szkolny zaprasza do konsultacji on-line pod adresem pedagog@lo9.szczecin.pl.

       Jednocześnie informujemy, iż udziela również porad telefonicznych dla uczniów pod nr tel 886 391 510 w godz. 10.00 – 16.00.

     • Sukces na egzaminie certyfikowanym DSD II
      • Sukces na egzaminie certyfikowanym DSD II

      • 26 uczennic i uczniów naszego liceum zdało w tym roku egzamin DSD II. 9 osób osiągnęło poziom B2, a 17 osób nawet bardzo wysoki poziom C1.

       Gratulujemy!

       Gregor Golembiewski, egzaminator DSD 

     • Odwołanie konkursów i olimpiady
      • Odwołanie konkursów i olimpiady

      • IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie informuje, że organizowane przez szkołę następujące konkursy/olimpiady:

       1. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla Ósmoklasistów edycja II,
       2. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego dla Ósmoklasistów edycja II,
       3. Wojewódzka Olimpiada Matematyczno-Przyrodnicza z elementami informatyki dla szkół podstawowych o puchar Dyrektora IX LO,
       4. Wojewódzki VII Konkurs Wiedzy o Japonii.

       nie odbędą się w wyznaczonych terminach (do odwołania).

     • Drzwi Otwarte IX LO
      • Drzwi Otwarte IX LO

      • ZAPRASZAMY DO „DZIEWIĄTKI”

       18 KWIETNIA 2020 ROKU 
       W GODZINACH 10.00 - 13.00

       Uczniowie i nauczyciele IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie serdecznie zapraszają młodzież wraz z rodzicami i przyjaciółmi NA DRZWI OTWARTE.

       Poznacie nauczycieli, przedstawimy Wam szkołę, nas samych, gabinety, w których się uczymy.Do zobaczenia

     • Wykłady o prawie dla klas szkół średnich
      • Wykłady o prawie dla klas szkół średnich

      • 5 marca 2020r. uczniowie klasy 1Gc razem z wychowawczynią, Panią Urszulą Suwaj, wzięli udział w wykładach o prawie organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji w Szczecinie. Na uczelni odbyły się dwa wykłady dla naszych uczniów: „Dochodzenie i śledztwo w polskim postępowaniu karnym”, który wygłosił dr Mateusz Tomczyk oraz „Geneza Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997r.”, wygłoszony przez dr Ewę Michałkiewicz-Kądzielę i dr Ewę Milczarek. Klasa dowiedziała się np.: czym różni się dochodzenie od śledztwa, jak wygląda przesłuchanie świadka, kiedy możemy zrezygnować ze składania zeznań, jakie są tajemnice zawodowe, jaki jest przebieg procedury karnej w Polsce, jak przebiegał proces powstania aktualnej Konstytucji naszego państwa, jakie były propozycje ustawy zasadniczej, w jakim kształcie jest obecnie oraz jakie są z nią związane kontrowersje. Uczniowie mogli zobaczyć Kodeks postępowania karnego oraz Kodeks karny.           

       Klasa prawno-kulturowa nie tylko wysłuchała przygotowanych wystąpień, ale również zadawała pytania, czynnie uczestniczyła w dyskusji z prelegentami i sporządzała notatki. Wysłuchała też kilku ciekawostek z życia prawnika, np. co ma porcelana do samochodu podczas odtwarzania zdarzeń z miejsca przestępstwa oraz z czego słynie Szczecin w przestępczym półświatku. Wykłady wzbudziły duże zainteresowanie wśród młodzieży. Uczniowie liczą na kolejne równie ciekawe spotkania na Wydziale Prawa i Administracji US, który objął w tym roku szkolnym patronatem klasy o profilu prawno-kulturowym.

       Tekst : Emilia Domańska 1Gc

       Zdjęcia : Natalia Łuniewska i Emilia Domańska 1Gc

     • Pożegnanie Profesora Tomasza Kubickiego
      • Pożegnanie Profesora Tomasza Kubickiego

      • "Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej."

       Z wielkim smutkiem pragniemy zawiadomić o śmierci naszego Kolegi i wieloletniego nauczyciela naszej szkoły, Pana Tomasza Kubickiego.
       Tomku, spoczywaj w pokoju!

       Ostatnie pożegnanie odbędzie się w środę, 26 lutego o godz.12:30 w Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

     • Polsko-niemiecka wymiana młodzieżowa
      • Polsko-niemiecka wymiana młodzieżowa

      • Jak każdego roku, w naszej szkole odbyła się polsko-niemiecka wymiana młodzieżowa. 23.02 do uczniów klasy 2d przybyli goście z Hamburga. Nasza młodzież przygotowała dla przyjezdnych wiele atrakcji. Zwiedziliśmy Szczecin, zagraliśmy w kręgle, a nawet mieliśmy okazję zrobić własne rogale świętomarcińske! Była wycieczka do Poznania, była również gra terenowa. Zawarliśmy wiele przyjaźni! Goście z Niemiec mogli poznawać Polską kulturę, a my doskonalić swoje umiejętności językowe. Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. Przed nami zostało tylko podsumowanie wymiany oraz wieczór pożegnalny, na którym, mamy nadzieję, wspaniałe spędzimy czas! Nie jest to jednak koniec współpracy - z naszymi nowymi przyjaciółmi zobaczymy się już w kwietniu w Hamburgu! Bis bald!

       Tekst i zdjęcia: Maja Maciejewska, kl. 2d

     • WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ÓSMOKLASISTÓW II edycja
      • WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ÓSMOKLASISTÓW II edycja

      • IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
       Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
       W SZCZECINIE

        

       WOJEWÓDZKI KONKURS

       JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ÓSMOKLASISTÓW
       II edycja

       23 marca 2020 godz.14.00
       Pl. Mariacki 1

       Regulamin konkursu


       Cele konkursu:


       Rozwijanie zainteresowań językami obcymi.
       Podniesienie poziomu umiejętności językowych.
       Wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo i wspieranie ich w nauce.Motywowanie do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu języka angielskiego jak również znajomości kultury, literatury, geografii i polityki krajów anglojęzycznych oraz kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka. Wdrażanie europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy.

        

       Organizator i uczestnicy:


       Organizatorem konkursu języka angielskiego dla uczniów klas 8 jest IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie. Uczestnikiem konkursu może być uczeń klasy ósmej z województwa zachodniopomorskiego.
       Organizatorzy konkursu wystąpili z wnioskiem o zamieszczenie konkursu w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

        

       Warunki uczestnictwa:

       Każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzech Uczestników, których dane , po wypełnieniu karty zgłoszenia( załącznik) należy wysłać drogą elektroniczną na podany adres.

       Przystąpienie do konkursu jest jednocześnie zgodą uczestnika na przetwarzanie swoich danych osobowych i publikację ich na stronie internetowej Organizatora.


       Zakres wiedzy i umiejętności:


       Zakres wymagań etapu konkursu obejmuje treści zawarte w podstawie programowej dla uczniów szkół podstawowych. Testy konkursowe przygotowane będą przez nauczycieli języka angielskiego Organizatora.


       Organizacja konkursu:


       Zgłoszenia Uczestników do konkursu szkoły przesyłają do 13 marca 2020 roku drogą elektroniczną na adres: komos.dorota@lo9.szczecin.pl


       Przebieg konkursu:


       Konkurs odbędzie się w siedzibie Organizatora : Plac Mariacki 1 w Szczecinie.
       Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej w dniu 23.03.2020, godz.14.00.Uczestnicy konkursu mają obowiązek okazania ważnej legitymacji szkolnej przed rozpoczęciem konkursu
       Czas trwania konkursu - 60 minut.
       Laureatami konkursu zostają Uczestnicy, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów.
       Wyniki zostaną przesłane do wiadomości nauczycieli- opiekunów w ciągu dwóch tygodni.

       Rozdanie nagród odbędzie się w dniu Drzwi Otwartych Szkoły 18 kwietnia 2020.

     • WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA ÓSMOKLASISTÓW II edycja
      • WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA ÓSMOKLASISTÓW II edycja

      • IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
       Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
       W SZCZECINIE

        

       WOJEWÓDZKI KONKURS

        

       JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA ÓSMOKLASISTÓW

        

       II edycja

       25 marca 2020 godz.14.00

       Pl. Mariacki 1

       Regulamin konkursu

        

       Cele konkursu:


       Rozwijanie zainteresowań językami obcymi.

       Podniesienie poziomu umiejętności językowych.

       Wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo i wspieranie ich w nauce.


       Motywowanie do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu języka niemieckiego jak również znajomości kultury, literatury, geografii i polityki krajów niemieckojęzycznych oraz kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka. Wdrażanie europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy.

        

       Organizator i uczestnicy:


       Organizatorem konkursu języka niemieckiego dla uczniów klas 8  jest IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie. Uczestnikiem konkursu może być uczeń klasy ósmej z województwa zachodniopomorskiego.
       Organizatorzy konkursu wystąpili z wnioskiem o zamieszczenie konkursu w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

       Warunki uczestnictwa:


       Każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzech Uczestników, których dane , po wypełnieniu karty zgłoszenia( załącznik), należy wysłać drogą elektroniczną na podany adres.

       Przystąpienie do konkursu jest jednocześnie zgodą uczestnika na przetwarzanie swoich danych osobowych i publikację ich na stronie internetowej Organizatora.


       Zakres wiedzy i umiejętności:


       Zakres wymagań etapu konkursu obejmuje treści zawarte w podstawie programowej dla uczniów szkół podstawowych. Testy konkursowe przygotowane będą przez nauczycieli języka niemieckiego Organizatora.
       Organizacja konkursu:Zgłoszenia Uczestników do konkursu szkoły przesyłają do 13 marca 2020 roku drogą elektroniczną na adres:kulesza.jolanta@lo9.szczecin.pl

        

       Przebieg konkursu:


       Konkurs odbędzie się w siedzibie Organizatora : Plac Mariacki 1 w Szczecinie.

       Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej w dniu 25.03.2020, godz.14.00.

       Uczestnicy konkursu mają obowiązek okazania ważnej legitymacji szkolnej przed rozpoczęciem konkursu

       Czas trwania konkursu - 60 minut.

       Laureatami konkursu zostają Uczestnicy, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów.

       Wyniki zostaną przesłane do wiadomości nauczycieli- opiekunów w ciągu dwóch tygodni.

        

       Rozdanie nagród odbędzie się w dniu Drzwi Otwartych Szkoły 18 kwietnia 2020.
        

     • 3 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności "Praca Organiczna 2.0"
      • 3 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności "Praca Organiczna 2.0"

      • Drodzy Wychowawcy, Nauczyciele, Uczniowie!

       Fundacja Zakłady Kórnickie

       zaprasza młodzież szkół średnich (w wieku 15-19 lat) do udziału

       w 3 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności "Praca Organiczna 2.0",

       którego treścią jest nawiązanie do szlachetnych idei organicznikowskich wieku XIX - z reinterpretacją współczesną.

       Zachęcam uczniów do udziału w zmaganiach - można wygrać

       bardzo atrakcyjne nagrody:

       tydzień w Paryżu, roczne stypendium studenckie.

       Wszelkie materiały związane z konkursem będą dostępne na stronie Fundacji:

       http://fzk.pl/projekty/praca-organiczna-2-0/

       Konkurs jest dwuetapowy: przebiega na poziomie wojewódzkim i centralnym.

        Termin zgłoszeń udziału w konkursie upływa 12 marca 2020r.

       Etap wojewódzki konkursu (test wiedzy) odbędzie się w marcu 2020r.

       Oczywiście, służę swoją pomocą, komentarzem odnośnie treści i trybu organizacji konkursu.

       Patronat nad wojewódzkim etapem konkursu sprawuje Dyrektor IX LO w Szczecinie, Pani Monika Drozd.

       Koordynator – Romuald Kuźmitowicz

     • Lekcja ze świadkami historii w Archiwum Państwowym w Szczecinie
      • Lekcja ze świadkami historii w Archiwum Państwowym w Szczecinie

      • 4 lutego 2020r. uczniowie klasy 1gc wraz z wychowawczynią, Panią Urszulą Suwaj, i szkolnym bibliotekarzem, Panem Romualdem Kuźmitowiczem, uczestniczyli w lekcji żywej historii w siedzibie Archiwum Państwowego w Szczecinie połączonej ze spotkaniem z członkiniami stowarzyszenia Związku Sybiraków w Szczecinie. Zajęcia poświęcono upamiętnieniu 80 rocznicy pierwszej masowej deportacji obywateli Rzeczypospolitej z terenów Kresów Wschodnich.

       W sali Bolesława Tuhana-Taurogińskiego powitał nas Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie, Pan dr hab. Krzysztof Kowalczyk, przybliżając tło historyczne pierwszych zsyłek. Głównym punktem programu spotkania były wystąpienia świadków historii - reprezentantek stowarzyszenia sybirackiego, które opowiedziały nam dramatyczne dzieje swojego dzieciństwa spędzonego w części na zesłaniu w Kazachstanie w latach II wojny światowej. Towarzyszyła temu wystawa prywatnych dokumentów ze zsyłek – pamiątek tamtych ciężkich czasów i prezentacja książek wspomnieniowych. Wysłuchanie przejmujących relacji, rozmowa ze świadkami historii zapadną nam pamięć, dla uczniów będą dobrym krokiem w kierunku kształtowania się wartości i właściwych postaw wobec drugiego człowieka.

       Dodatkową atrakcją było dla nas zwiedzanie budynku Archiwum - dzięki uprzejmości jego pracowników, którzy opowiedzieli nam najważniejsze fakty z historii instytucji, objaśnili misję, cele i zasady jej funkcjonowania, odkryli przed nami tajniki renowacji cennych dokumentów piśmienniczych i innych archiwaliów. W bibliotece Archiwum Pani dr Janina Kosman uraczyła nas prezentacją kilku unikalnych historycznych wydawnictw szczecińskich, jak np. osiemnastowiecznych gazet i druków ulotnych, które w doskonałym stanie dochowano do naszych czasów dzięki zabiegom konserwatorskim miejscowych archiwistów.

       W ten oto sposób lekcja historii żywej, trudnych dziejów XX wieku ukazanych z osobistej perspektywy przeciętnego człowieka, splotła się nam z dziejami piśmiennictwa i kultury.

       Tekst i zdjęcia: Romuald Kuźmitowicz

     • Casting do koncertu "Marzenia utkane z gwiazd"
      • Casting do koncertu "Marzenia utkane z gwiazd"

      • W sobotę, 1 lutego, nasz szkolny zespół muzyczny wziął udział w castingu do charytatywnego koncertu "Marzenia utkane z gwiazd", który w kwietniu odbędzie się w Operze na Zamku. Uczestnictwo w koncercie to nie tylko szansa na występ przed wspaniałą publicznością, ale też możliwość włączenia się we wspólne młodzieżowe działanie o szlachetnym celu. W trakcie castingu "Vanitasy" zaśpiewały piosenkę Sound'n'Grace "Dach" - i zrobiły to, jak zawsze, pięknie i magicznie:). Teraz czekamy na wyniki castingu i prosimy o trzymanie za nas kciuków!

       Tekst i fot. Miłka Stankiewicz