• Do liceum po szkole podstawowej

     • Zasady punktacji

     • O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów otrzymanych za:

      I. Wynik egzaminu ósmoklasisty-maksymalnie 100 punktów:

      przeliczane na punkty wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej z zakresów:

      a) języka polskiego – maksymalnie 35 punktów(100% × 0,35)

      b) matematyki – maksymalnie 35 punktów(100% × 0,35)

      c) języka obcego nowożytnego– maksymalnie 30 punktów(100% × 0,3)

      II.  Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej -maksymalnie 72 punkty:

       oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

      Profile klas

      Przedmioty, których oceny są uwzględniane w rekrutacji

      matematyczno- informatyczny (A)

      język polski
      matematyka
      język obcy nowożytny 
      informatyka

      lingwistyczny( B)

      język polski,
      matematyka,
      język obcy nowożytny,
      geografia

      prawno-kulturowy(C)

      język polski,
      matematyka,
      język obcy nowożytny,
      historia

      dwujęzyczny z językiem niemieckim(D)

      język polski,
      matematyka,
      język obcy nowożytny,
      geografia

      medyczno-psychologiczny( E)

      język polski,
      matematyka,
      język obcy nowożytny,
      chemia

      biotechnologiczny( F)

      język polski,
      matematyka,
      język obcy nowożytny,
      biologia

       

      celujący — 18 punktów

      bardzo dobry — 17 punktów

      dobry — 14 punktów

      dostateczny — 8 punktów

      dopuszczający — 2 punkty

       

      III. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem -7 punktów.

      IV.  Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej -3 punkty.

      VSzczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej -maksymalnie 18 punktów.

       Są to szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalonym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020:

      1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień

      a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

      b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

      c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

      2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

      a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

      b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

      c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

      3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

      a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

      b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

      c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

      d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

      e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

      f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

      4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt  8 i art. 32a ust. 4 ustawy: 

      a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

      b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

      c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

      d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

      e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

      f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

      5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

      a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

      b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

      c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

      d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

      W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych  zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

       

  • Kontakty

   • IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
   • sekretariat@lo9.szczecin.pl
   • informatyk@lo9.szczecin.pl
   • (91) 433 31 97
   • (91) 433 67 62
   • plac Mariacki 1 70-547 Szczecin
   • 1. Księgowość 2. Płace 3. Kierownik gospodarczy 4. Pokój nauczycielski 5. Pedagog 6. Informatyk 7. Pielęgniarka 8. FAX 9. Sekretariat
  • Logowanie