• Sprawdzian kompetencji z języka niemieckiego

    • IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
     w Szczecinie

      

     INFROMACJA DOTYCZĄCA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE SPRAWDZIANU KOMPETENCJI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

      

     1. Na sprawdzian mogą przyjść wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
     2. Kandydaci przychodzą na sprawdzian o godzinie 13.30, a przed wejściem do wyznaczonych sal okazują legitymacje szkolne.
     3. Sprawdzian trwa 60 minut i ma formę pisemną.
     4. Kandydaci przystępujący do sprawdzianu powinni ograniczyć rzeczy wnoszone na teren szkoły do niezbędnego minimum.
     5. Czekając na wejście do szkoły lub sali, kandydaci zachowują odstęp co najmniej 1,5 m oraz mają zakryte usta i nos.
     6. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal po zajęciu miejsc przez przystępujących do sprawdzianu. Po zajęciu miejsca w sali, kandydaci mają obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy kończą pracę i opuszczają salę.
     7. Przy wejściu do szkoły jest wywieszona informacja:
     1. dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,
     2. zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
     3. zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,
     4. zawierająca numery telefonów do służb medycznych,
     5. zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
     1. Przy wejściu do szkoły jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) wraz z informacją o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
     2. Płyn do dezynfekcji rąk jest również dostępny w każdej sali wraz z informacją o prawidłowej dezynfekcji rąk.