• Harmonogram

    • Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

    • Na podstawie §11b ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

     Termin

     Rodzaj czynności

     od  15 czerwca  do 10 lipca 2020 r.

     do godz. 15.00

     Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do klas pierwszych, z wyłączeniem klasy dwujęzycznej

     od 15 czerwca do 22 czerwca 2020 r.

     do godz. 15.00

     Złożenie wraz z  dokumentami wniosku o przyjęcie do klasy dwujęzycznej 

     30 czerwca 2020 r.

     godzina 10.00

     Termin uzupełniający*

     28.07.2020 r.

     godzina 10.00


     Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych  z języka niemieckiego ( stopień trudności odpowiada egzaminowi ósmoklasisty z języka niemieckiego)

     Laureaci lub finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, laureaci Konkursu Języka Niemieckiego organizowanego przez Kuratora Oświaty są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych i automatycznie uzyskują maksymalną liczbę punktów. Warunkiem  skorzystania z tego zwolnienia jest dołączenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dyplomu laureata do wniosku o przyjęcie do szkoły.


      * - termin uzupełniający dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy złożyli wniosek w wymaganym terminie, ale z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie (z powodu choroby, kwarantanny) .

     do 9 lipca 2020 r.

     Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych

     od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. 

     do godz. 15.00

     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
      

     od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r.

     do godz. 15.00 

     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje

     12 sierpnia 2020 r.

     godzina 12.00

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

     od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r.

     do godz. 15.00

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

     19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

     do 22  sierpnia 2020 r. 

     Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia

     do 3 dni od dnia wystąpienia  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

     Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

     do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

     Wniesienie do Dyrektora Szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

     do 3 dni od dnia złożenia odwołania do Dyrektora Szkoły

     Rozpatrzenie przez Dyrektora Szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

      

     Uwaga kandydaci do klasy dwujęzycznej!

     • Kandydaci do klasy dwujęzycznej przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych z języka niemieckiego.
     • Terminy składania wniosków o przyjęcie do klasy dwujęzycznej różnią się od terminów obowiązujących

      przy rekrutacji do pozostałych oddziałów.

  • Kontakty

   • IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
   • sekretariat@lo9.szczecin.pl
   • informatyk@lo9.szczecin.pl
   • (91) 433 31 97
   • (91) 433 67 62
   • plac Mariacki 1 70-547 Szczecin
   • 1. Księgowość 2. Płace 3. Kierownik gospodarczy 4. Pokój nauczycielski 5. Pedagog 6. Informatyk 7. Pielęgniarka 8. FAX 9. Sekretariat
  • Logowanie