• Harmonogram

    • Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

    •  

     Termin

     Rodzaj czynności

     od  17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.

     do godz. 15.00

     Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do klas pierwszych, z wyłączeniem klasy dwujęzycznej

     od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2020 r.

     do godz. 15.00

     Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z  dokumentami o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego 

     7 czerwca 2021 r. godz. 14.00

     II termin( dla uczniów, którzy z przyczyn od nich niezależnych nie mogli przystąpić w I terminie; podstawą przystąpienia jest złożenie w szkole zwolnienia lekarskiego kandydata)

     1 lipca 2021 r. godz. 11.00

     Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych  z języka niemieckiego ( stopień trudności odpowiada egzaminowi ósmoklasisty z języka niemieckiego)

     Laureaci lub finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, laureaci Konkursu Języka Niemieckiego organizowanego przez Kuratora Oświaty są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych i automatycznie uzyskują maksymalną liczbę punktów. Warunkiem  skorzystania z tego zwolnienia jest dołączenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dyplomu laureata do wniosku o przyjęcie do szkoły.

     17 czerwca 2021 r. godz. 12.00

     II termin:

     9 lipca 2021 r. godz. 12.00

     Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych

     od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. 

     do godz. 15.00

     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o:
     1. kopię świadectwa ukończenia szkoły poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył
     2. kopię  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył

     oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje

        

     do 21 lipca 2021 r.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     22  lipca 2021 r. 

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

     od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.

     do godz. 15.00

     Potwierdzenie woli podjęcia nauki w formie przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

     2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

     do 5  sierpnia 2021 r. 

     Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia

     do 3 dni od daty wystąpienia  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

     Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

     do 3 dni od daty otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

     Wniesienie do Dyrektora Szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

     do 3 dni od daty złożenia odwołania do Dyrektora Szkoły

     Rozpatrzenie przez Dyrektora Szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

      

     Uwaga kandydaci do klasy dwujęzycznej!

     • Kandydaci do klasy dwujęzycznej przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych z języka niemieckiego, którego data została podana w harmonogramie.
     • Terminy składania wniosków o przyjęcie do klasy dwujęzycznej różnią się od terminów obowiązujących przy rekrutacji do pozostałych oddziałów.
  • Kontakty

   • IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
   • sekretariat@lo9.szczecin.pl
   • informatyk@lo9.szczecin.pl
   • (91) 433 31 97
   • (91) 433 67 62
   • plac Mariacki 1 70-547 Szczecin
   • 1. Księgowość 2. Płace 3. Kierownik gospodarczy 4. Pokój nauczycielski 5. Pedagog 6. Informatyk 7. Pielęgniarka 8. FAX 9. Sekretariat
  • Logowanie