• Harmonogram

    • Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

    •  

     Termin

     Rodzaj czynności

     od  9 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r.

     do godz. 15.00

     Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do klas pierwszych, z wyłączeniem klasy dwujęzycznej

     od  9 maja 2022 r. do  31 maja 2022 r.

     do godz. 15.00

     Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego 

     6 czerwca 2022 r. godz. 14.00

     II termin( dla uczniów, którzy z przyczyn od nich niezależnych nie mogli przystąpić w I terminie)

     4 lipca 2022 r. godz. 11.00

     Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych  z języka niemieckiego ( stopień trudności odpowiada egzaminowi ósmoklasisty z języka niemieckiego)

     Laureaci lub finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, laureaci Konkursu Języka Niemieckiego organizowanego przez Kuratora Oświaty są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych i automatycznie uzyskują maksymalną liczbę punktów. Warunkiem  skorzystania z tego zwolnienia jest dołączenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dyplomu uzyskanego tytułu do wniosku o przyjęcie do szkoły.

     do 17 czerwca 2022 r.

     II termin:

     do 8 lipca 2022 r.

     Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych

     od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. 

     do godz. 15.00

     Uzupełnienie wniosku(w systemie NABÓR) o przyjęcie do klasy pierwszej o:
     1. skan/zdjęcie świadectwa ukończenia szkoły którą kandydat ukończył,
     2. skan/zdjęcie  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

     oraz przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły lub zmiana kolejności wybranych szkół, oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje

        

     do 18 lipca 2022 r.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     19  lipca 2022 r.  godzina 12.00

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

     od 19 lipca 2022 r. do 22 lipca 2022 r.

     do godz. 15.00

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w formie przedłożenia w szkole  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

     25 lipca 2022 r. godzina 12.00

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

     do 28  lipca 2022 r.

     Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia

     do 3 dni od daty wystąpienia  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

     Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

     do 3 dni od daty otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

     Wniesienie do Dyrektora Szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

     do 3 dni od daty złożenia odwołania do Dyrektora Szkoły

     Rozpatrzenie przez Dyrektora Szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

      

     Uwaga kandydaci do klasy dwujęzycznej!

     • Kandydaci do klasy dwujęzycznej przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych z języka niemieckiego, którego data została podana w harmonogramie.
     • Terminy składania wniosków o przyjęcie do klasy dwujęzycznej różnią się od terminów obowiązujących przy rekrutacji do pozostałych oddziałów.