• Zasady punktacji

    • O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów otrzymanych za:

     I. Wynik egzaminu ósmoklasisty:

     przeliczane na punkty wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej z zakresów:

     a) języka polskiego –uzyskany wynik przedstawiony w procentach × 0,35

     b) matematyki – uzyskany wynik przedstawiony w procentach × 0,35

     c) języka obcego nowożytnego – uzyskany wynik przedstawiony w procentach × 0,3

     II.  Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

      oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

     Profile klas

     Przedmioty, których oceny są uwzględniane w rekrutacji

     politechniczny (A)

     język polski
     matematyka
     język obcy nowożytny
     informatyka

     lingwistyczny( B)

     język polski,
     matematyka,
     język obcy nowożytny,
     geografia

     prawno-kulturowy(C)

     język polski,
     matematyka,
     język obcy nowożytny,
     historia

     dwujęzyczny z językiem niemieckim(D)

     język polski,
     matematyka,
     język obcy nowożytny,
     geografia

     medyczno-biotechnologiczny( E)

     język polski,
     matematyka,
     język obcy nowożytny,
     chemia

     Za poszczególne oceny przyznaje się:

     celujący — 18 punktów

     bardzo dobry — 17 punktów

     dobry — 14 punktów

     dostateczny — 8 punktów

     dopuszczający — 2 punkty

     III. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem -7 punktów.

     IV.  Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej -3 punkty.

     V. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej -maksymalnie 18 punktów( wymienione w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalonym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021):

     1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
     a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
     b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
     c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

     2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
     a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
     b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
     c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

     3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
     a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
     b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
     c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
     d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
     e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
     f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

     4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
     a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
     b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
     c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
     d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

     e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
     f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

     5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
     a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
     b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
     c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
     d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

     W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych  zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

  • Kontakty

   • IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
   • sekretariat@lo9.szczecin.pl
   • informatyk@lo9.szczecin.pl
   • (91) 433 31 97
   • (91) 433 67 62
   • plac Mariacki 1 70-547 Szczecin
   • 1. Księgowość 2. Płace 3. Kierownik gospodarczy 4. Pokój nauczycielski 5. Pedagog 6. Informatyk 7. Pielęgniarka 8. FAX 9. Sekretariat
  • Logowanie