• Zasady punktacji

    • O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów otrzymanych za:

     I. Wynik egzaminu ósmoklasisty(maksymalnie 100 punktów):

     przeliczane na punkty wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej z zakresów:

     a) języka polskiego –uzyskany wynik przedstawiony w procentach × 0,35

     b) matematyki – uzyskany wynik przedstawiony w procentach × 0,35

     c) języka obcego nowożytnego – uzyskany wynik przedstawiony w procentach × 0,3

     II.  Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej(maksymalnie 72 punkty):

      oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

     Profile klas

     Przedmioty, których oceny są uwzględniane w rekrutacji

     politechniczny (A)

     język polski
     matematyka
     język obcy nowożytny
     informatyka

     lingwistyczny( B)

     język polski,
     matematyka,
     język obcy nowożytny,

     historia

     prawno-kulturowy(C)

     język polski,
     matematyka,
     język obcy nowożytny,
     historia

     dwujęzyczny z językiem niemieckim(D)

     język polski,
     matematyka,
     język obcy nowożytny,

     geografia

     medyczno-biotechnologiczny( E)

     język polski,
     matematyka,
     język obcy nowożytny,
     chemia

     Za poszczególne oceny przyznaje się:

     celujący — 18 punktów

     bardzo dobry — 17 punktów

     dobry — 14 punktów

     dostateczny — 8 punktów

     dopuszczający — 2 punkty

     III. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem -7 punktów.

     IV.  Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej -3 punkty.

     V. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej -maksymalnie 18 punktów( wymienione w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalonym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022):

     1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
     a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
     b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
     c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

     2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
     a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
     b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
     c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

     3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
     a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
     b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
     c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
     d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
     e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
     f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

     4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
     a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
     b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
     c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
     d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

     e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
     f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

     5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
     a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
     b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
     c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
     d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

     W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych  zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

     VI. Szczególne uprawnienia

     Kandydaci, którzy uzyskali wymienione poniżej tytuły są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności:

     1. laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,
     2. laureaci i finaliści olimpiad dla szkół podstawowych przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej:
     1. Matematycznej Juniorów,
     2. Historycznej Juniorów,
     3. Informatycznej Juniorów,
     4. Języka Angielskiego Juniorów,
     5. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
     1. laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim (organizowanych przez kuratora oświaty) i ponadwojewódzkim (organizowanych przez właściwych kuratorów oświaty na podstawie zawartego porozumienia)

     Aby móc skorzystać z powyższego uprawnienia kandydat posiadający jedno z wymienionych osiągnięć ma obowiązek złożenia jednego z poniższych dokumentów:

     a) zaświadczenie komitetu głównego olimpiady przedmiotowej (tytuł laureata, finalisty),

     b) zaświadczenie komitetu głównego olimpiady dla uczniów szkół podstawowych (juniorów) przeprowadzanej na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej (tytuł laureata, finalisty),

     c) zaświadczenie komisji konkursowej konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty lub ponadwojewódzkim organizowanych przez właściwych kuratorów oświaty na podstawie zawartego porozumienia (tytuł laureata).

     Dokument można złożyć wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły, albo wraz z kopią świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Szkoła przyjmuje poświadczone kopie tych dokumentów (oryginał do wglądu).

     Ważne!

     Olimpiady przedmiotowe i tematyczne OLIMPUS nie dają powyższych uprawnień(tj. uzyskanie tytułu laureata nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły w pierwszej kolejności)  

      

  • Kontakty

   • IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
   • sekretariat@lo9.szczecin.pl
   • informatyk@lo9.szczecin.pl
   • (91) 433 31 97
   • (91) 433 67 62
   • plac Mariacki 1 70-547 Szczecin
   • 1. Księgowość 2. Płace 3. Kierownik gospodarczy 4. Pokój nauczycielski 5. Pedagog 6. Informatyk 7. Pielęgniarka 8. FAX 9. Sekretariat
  • Logowanie